1

Portal za mala in srednje velika podjetja, namenjen strukturiranemu vstopu na nove trge

Zaradi omejenih virov in nenaklonjenostjo tveganja s katero se MSP srečujejo na tujih trgih, je proces internacionalizacije MSP bistveno drugačen od velikih podjetij. SKUPNI IZZIV projekta je tako usmerjen v izvedbo skupne čezmejne mreže za PODPORO INTERNACIONALIZACIJI MSP na trgu držav BENELUKSA IN SKANDINAVIJE, ki bo bazirala na skupnem nastopu partnerjev iz čezmejnega prostora ter doseženi kritični masi potrebnih resursov za potreben preboj na omenjene trge. Na podlagi skupnih pristojnosti in področij pametne specializacije bo omogočena večja dodana vrednost na obeh straneh meje.

Inovativnost projekta se odraža v mrežnem modelu internacionalizacije, ki upošteva razmere in konkurenco na določenem trgu. MSP dobijo dostop do mednarodnega trga prek strukturiranih odnosov med partnerji mreže. MSP lahko tako nadgrajujejo obstoječe povezave in odnose, ko se širijo na tuje trge.

Projekt je zato usmerjen v izvajanje SKUPNE ČEZMEJNE MREŽE ZA PODPORO MSP-jem pri INTERNACIONALIZACIJI na trge Beneluksa in Skandinavije, ki bo temeljilo na SKUPNIH ČEZMEJNIH DEJAVNOSTIH.

Če želijo MSP biti prisotni na mednarodnih trgih, morajo biti inovativni in konkurenčni. Da bi lahko nenehno razvijali nove izdelke, procese in storitve, potrebujejo znanje o razvitih trgih in gotovost, da njihova ponudba temelji na najnovejšem globalnem znanju. To pomeni, da morajo biti MSP sposobna vzpostaviti partnerstva za dostop do novih trgov, kompetenc in sodelovanju. MSP morajo imeti možnost, da delijo svoje znanje in izkušnje, da razumejo potrebe novih trgov ter deležnikov, ki lahko prispevajo k razvoju novih izdelkov in storitev. Bolj zapleteni so proizvodi in storitve, težje je vstopiti na nove trge, kar je posledica kulturnih ovir, omejenega znanja ali povpraševanja po izdelkih, ki zahtevajo tržne prilagoditve.


2

Cilji projekta

Glavni cilj projekta je POVEČANJE ŠTEVILA INTERNACIONALIZIRANIH MSP NA ČEZMEJNEM PODROČJU.

Cilj projekta je povečati čezmejno sodelovanje med podjetji, da bi izboljšali njihovo konkurenčnost, internacionalizacijo in izvoz, tako da bi podprli mrežni pristop (grozdenje) z namenom osvajanja trgov Beneluksa in Skandinavije. Ker so trgi držav Beneluksa in Skandinavije zelo zahtevni glede vstopa na trg, bo projekt povezal podjetja ter raziskovalne in razvojne institucije z obeh strani meje, da bi združil moči za razvoj kompetenc na skupnih področjih pametne specializacije in bi z novimi rešitvami prispevali k višji dodani vrednosti na obeh straneh meje.

 

Z obstoječimi povezavami podpornih inštitucij na ciljnih trgih Beneluksa in Skandinavije bodo domača SI-AT podjetja imela krajše krivulje učenja, zmanjšana bodo poslovna tveganja in omogočen bo dostop do pravih informacij, ki jih podjetniki potrebujejo za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev. Z uveljavljeno spletno IKT-platformo so vsem dostopne vse relevantne informacije o ciljnih trgih, finančnih institucijah, najboljših praksah in načinih financiranja internacionalizacije na teh trgih.


3

Informacije o programu INTERREG

Transnacionalni programi financiranja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja (ETC) spodbujajo okrepljeno sodelovanje med sosednjimi državami in regijami. Njihov cilj je skupno reševanje izzivov v zadevnih obmejnih regijah in pomoč pri oblikovanju skupnega gospodarskega, naravnega in življenjskega prostora prek nacionalnih meja.

 

Program sodelovanja Interreg SI-AT sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru cilja Teritorialno sodelovanje v Evropi (ETC), ki spodbuja čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 2014–2020.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija je nadaljevanje procesa sodelovanja, ki se je začel sredi devetdesetih let v okviru tristranskega in dvostranskega sodelovanja (Avstrija-Slovenija-Madžarska, Slovenija-Madžarska-Hrvaška in programi čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska). Zaradi te dolge tradicije programov čezmejnega sodelovanja so bile pridobljene dragocene izkušnje v zvezi s teritorialnim sodelovanjem, povezanim z EU, s strani upravnih organov, pa tudi od ustreznih akterjev iz obeh držav. To dejstvo je bilo upoštevano tudi v sedanjem programu.

 

Pri razvoju strategije je delovna skupina – skupno telo, odgovorno za pripravo programa sodelovanja – upoštevala politične okvire evropskih, nacionalnih in regionalnih razvojnih strategij ter značilnosti programskega območja, izkušnje iz prejšnjih programskih obdobij in mnenja ustreznih zainteresiranih strani, ki so bili zbrani z dosedanjimi dogodki in dejavnostmi.Projektni partnerji